vestfold

Jeg vil turnere i Vestfold - hva gjør jeg?

Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold kjøper ferdige produksjoner til grunnskole og videregående skole innen alle sjangre - musikk grunnskole er den eneste kunstarten der vi også produserer selv. Produksjonene skal favne scenekunst, musikk, film, litteratur, visuell kunst og kulturarv, samt andre mer grensesprengende kunstuttrykk.

Skolene/kommunene velger selv produksjoner ut fra det programtilbudet DKS Vestfold setter opp.

Frist for å presentere / sende inn aktuelle produksjoner er 1. februar før påfølgende skoleår. NB: Dette gjelder ikke for skolekonsertene. Der legges programmet på høsten, etter Marked for Musikk.. Ferdige produksjoner og produksjoner vi har anledning til å se på forhånd vil bli prioritert.

DKS Vestfold har ingen formell behandlingstid for innkomne forslag. Vi tar kontakt utøveren/utøverne dersom den innsendte produksjonen er aktuell for neste års program.

Alle innsendte forslag bør inneholde informasjon om uttrykk, innhold, kunstnerisk målsetting, målgruppe, varighet, pris, antall utøvere, kontaktperson, tekniske spesifikasjoner og annet relevant.

VIDEREGÅENDE SKOLE

GRUNNSKOLE

Vestfold fylkeskommune er turnekoordinator i nært samarbeid med kommunene og skolene.

Vestfold fylkeskommune har en ordning der kommunene / skolene kan ønske seg produksjoner innen flere sjangre ut fra et programtilbud . Programtilbudet utformes i samarbeid med kommunene selv. Hver kommune / skole lager en ønskeliste i løpet av mars - april, og turneene planlegges fortløpende deretter. Alle turneer for kommende skoleår skal være ferdig lagt før skoleslutt i juni.

Scenekunst: 1.-10.trinn
Markedet for scenekunst i Sandefjord  i april er vår primære visningsarena for forestillinger. Kommuner og skoler inviteres til å komme og se forestillinger, som de kan ønske seg til påfølgende skoleår. I tillegg lages det en katalog med oversikt over øvrige forestillinger som kan velges. Alle forestillinger i katalogen skal ha vært sett av en representant for Dks Vestfold.

Musikk: 1.-10.trinn.
Musikken har en annen organisering enn resten av DKS, da det er et samarbeid med Rikskonsertene. Programmet i Vestfold bestemmes av Vestfold Musikkutvalg. Medlemmer i Vestfold Musikkutvalg er kommunekontakter, en skolerepresentant, musikkprodusent i fylket og musikkprodusent i Rikskonsertene. Utøverne kan komme med programforslag til fylkesprodusent. Vestfold fylkeskommune produserer ca. en ny konsert årlig. Øvrige konserter som sendes på turne skal være produsert og tilpasset målgruppen, og godkjent i Rikskonsertenes programråd.

Litteratur: 7.trinn
Dks Vestfold samarbeider tett med fylkesbiblioteket om forslag til forfattere som vil egner for denne aldersgruppen. En oversikt over forfattere og deres virke sendes til kommunekontakter og kulturkontakter / lærere, som velger hvilken forfatter de ønsker besøk av.

Kulturarv: 6.trinn
Alle elever på 6.trinn i fylket får være viking for en dag i mai - juni på Midgard historisk senter (nordfylket) eller på Kaupang (sørfylket).

Film: 10.trinn
Dks Vestfold samarbeider tett med kommunene om filmtilbudet til 10.trinn. Det er kommunen selv som velger filmer til sine skoler. Fylkeskommunen dekker deler av utgiftene til disse produksjonene.

Visuell kunst: valgfritt trinn
Kommunene velger selv hvilket trinn som busses til Haugar Vestfold Kunstmuseum eller til Preus fotomuseum. Fylkeskommunen dekker bussutgiftene.

I tillegg har fylkeskommunen et tett samarbeid med Vestfold Kunstsenter. Kunstsenteret presenterer et utvalg produksjoner som kommunene kan ønske seg til sine skoler.

Hver elev i grunnskolen får i tillegg et bredt tilbud fra Dks gjennom sin kommune. En oversikt over kommunekontaktene finner du her.

VIDEREGÅENDE SKOLE

Vestfold fylkeskommune er turnekoordinator i nært samarbeid med de videregående skolene.

Vestfold fylkeskommunehar har en ordning hvor alle skolene er deltar i programarbeidet. Programtilbudet bestemmes av et programråd bestående av en representant for hver skole og tre elevrepresentanter. Hver skole lager en ønskeliste i mars - april ut fra programrådets tilbud, og turneene planlegges fortløpende deretter. Alle turneer for kommende skoleår skal være ferdig lagt før skoleslutt i juni.

Hver elev i den videregående skole får to kunst- og kulturopplever i løpet av ett skoleår. 

Kommunene i Vestfold velger flere av sine produksjoner fra Markedet for scenekunst og Marked for Musikk. Dersom dere ønsker å spille inn et programforslag til ett av markedene, finner dere søknadsskjema på Markedet for scenekunst og Markedet for Musikk

Noen viktige samarbeidspartnere: