vestfold

Spillemidler, økonomi og rapportering

Karin Erlingsen @ Vestfold // 05.02.14


Fylkeskommunen mottar Vestfolds andel av spillemidler. 1/3 av midlene overføres til kommunene etter en nøkkel gitt av Kultur- og kirkedepartementet. Spillemidlene er øremerket kunst og kultur til elevene og kan ikke brukes til administrasjon eller kompetansetiltak. Kommunen har i tillegg egne midler til å administrere og drifte egen Dks-plan ut over de tildelte spillemidlene.

Det er knyttet strenge krav til bruk og dokumentasjon av spillemidler i Dks. Tildelingsbrevet, som sendes kommunene i slutten av juli skisserer særskilte satsningsområder og forutsetninger for utbetaling av spillemidler. 

Kommunene får sin tildeling etter:
Innsending og godkjenning av plan og utviklingstiltak for kommende skoleår Frist 12. august 2014.
Revisorgodkjent regnskap for foregående kalenderår Frist 1. mai 2015.
Rapportering av foregående skoleår. Rapporteringsverktøyet på nett skal brukes. Frist 1. februar 2015.

Innsending og godkjenning av plan og utviklingstiltak
En kortfattet plan over kommunens program og utviklingstiltak.
Bruk dokumentmalen: Plan for kommunene. Trykte program/plakater sendes fylkeskommunen.

Rapportering
Rapporteringsverktøyet via www.dksrapportering.no brukes.
For nærmere utfylling av rapporten se: Rapportering kommunene.

Revisorgodkjent regnskap
Punktene/lista fra regnskapssammendraget i rapportering via danner grunnlaget for revisors oppdrag.  Revisors oppdrag  skal utføres i samsvar med ISRS 4400 «Avtalte kontrollhandlinger». Kommunens faste revisor benyttes.


Regnskapssammendrag
Utgifter
Abonnement/egenandeler til fylkeskommunal ordning
Transport eller liknende knyttet til fylkeskommunale aktiviteter
Administrasjon
Andre utgifter administrasjon
Aktiviteter
Nettverk o.l.
Annet
Overført til neste år
Utfyllende kommentar
Inntekter
Spillemidler fra fylkeskommunen
Renteinntekter
Overført fra foregående år
Egne midler til produksjoner og formidling
Egne midler til lønnskostnader
Egne midler til administrasjon
Annet
Utfyllende kommentar

www.dksrapportering.no

 

Renteinntekter
Tildelinger på over kr 100 000 plasseres på rentebærende konto, eller renteinntekter beregnes og gis som et tilskudd til formålet.  Revisor må informeres hvordan dette gjøres i den enkelte kommune. Denne informasjonen vil fremkomme i revisors rapport som sendes fylkeskommunen. Midlene overføres når planer og revisorgodkjent regnskap er mottatt.


Alle veiledninger og maler ligger på nettsiden til Dks Vestfold, www.dksvestfold.no, under fanen: for grunnskolen