DKS i Vestfold

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN skal gi barn og unge profesjonelle kunstmøter og kultur- opplevelser i hverdagen.

Livslysten og flyvedyktig

Verdier i Den kulturelle skolesekken:

- Pirrende

- Inspirerende

- Bevisstgjørende

- Mangfoldig

- Av høy kvalitet

Pirrende dekker selve møtet med kunstneren, inspirerende er virkningen i etterkant, bevisstgjørende er det som skjer over tid. Mangfoldig viser til det komplekse, sammensatte tilbudet og av høy kvalitet viser hvilket nivå vi skal ligge på

Vestfold - et annerledes kulturfylke

Å utvikle Den kulturelle skolesekken i Vestfold er et av de viktigste tiltakene for å utvikle Vestfold til et kulturfylke. En slik langsiktig satsing vil danne grunnlag for etablering og utvikling av et bredt spekter profesjonelle kunstformidlingsmiljøer i fylket, samtidig som det vil være et positivt utviklingsarbeid for å knytte kommunene tettere sammen og bidra til bedre felles ressursutnytting. På den måten vil utviklingen av DKS være med på å skape en helt ny regional kulturpolitikk.

DKS er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene. Ulike nettverk og møteplasser på tvers av forvaltningsnivåer er etablert. Et godt samarbeid mellom kultur- og skolesektor på alle nivåer er en forutsetning.
 

Bredde og regularitet

Den kulturelle skolesekken er en bred og systematisk satsing på profesjonell kunst- og kulturformidling i grunnskolen. Programmet er tematisk og aldersmessig knyttet til skolen læreplanverk, og sikrer at alle elver som går ut av grunnskolen i Vestfold har med seg:

- god lokalkunnskap knyttet til historien og det estetiske miljø

- varierte opplevelser knyttet til uttrykksformene film, teater, dans, musikk, litteratur,  billedkunst, skulptur og arkitektur

For alle elever

Den kulturelle skolesekken er en obligatorisk ordning der alle grunnskolene i Vestfold deltar - 28 600 elever fordelt på 10 klassetrinn. I regi av fylkeskommunen får elevene oppleve:

- Teater og danseforestillinger

- Konserter

- Billedkunst

- Kulturarv - Viking for en dag

- Litteratur

- Film


I tillegg kommer en rekke tiltak i regi av den enkelte kommune.

Utvidet kompetanse

Vi trenger lærere som kan og vil bruke kunst- og kulturopplevelser aktivt i undervisningen. Vi trenger kunstnere med forståelse og lyst til å entre skolen som arena. I samarbeid må det legges opp til systematisk kompetanseheving knyttet opp mot aktivitetene i Den kulturelle skolesekken.
 

Styringsgruppa og utviklingsarbeidet

Kulturdirektør i Vestfold fylkeskommune, Arild Moen, Instituttleder ved Høyskolen Sørøst Norge, Geir Salvensen, Thor Smith Stickler fra KS  og Kari Evensen, utdanningsdirektør hos fylkesmannen utgjør styringsgruppen for prosjektet i vårt fylke. Daglig drift og sekretariat er tillagt fylkeskommunen ved Kultur og Folkehelse. Anna B Jørgensen koordinerer teamet som arbeider med utvikling av Den kulturelle skolesekken (DKS) i Vestfold.

FNs konvensjon om barns rettigheter

Barnet har rett til å delta i kunst- og kulturliv.

Kommunale planer

Vestfolds modell for Den kulturelle skolesekken vil ha læreplanen for grunnskolen, Kunnskapsløftet; som basis. Den vil ha som målsetting å være identitetsskapende i forhold til vårt fylke og den vil kreve et engasjement fra kommunene som ønsker å delta. Deltagerkommunene må ha utviklet en systematisk plan for kunst- og kulturformidling til grunnskoleelevene, forankret i kommunens øvrige planer. Fylkeskommunens tiltak vil være et supplement til denne. Planen skal ha to hoveddeler, en del som handler om lokalkunnskap, lokalhistorie og identitet i forhold til bosted. Den andre delen gir elevene opplevelser i forhold til profesjonell kunst; musikk, scenekunst, billedkunst, film osv.

Samarbeid

Den kulturelle skolesekken er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene. Et godt samarbeid mellom kultur- og skolesektor på alle nivåer er en forutsetning.

I Vestfold bidrar fylkeskommunen med:

- Vikingprosjekt for alle 6. klassinger

- Felles turneer med kunstpresentasjoner av høy kvalitet

- Etablering av faglige nettverk

- Informasjon og idéformidling

- Erfaringsutveksling

- Kompetanseutvikling innen kunst- og kulturområdet blant skoleledere og lærere