Programforslag og turnering i DKS Vestfold

Den kulturelle skolesekken (DKS) Vestfold kjøper ferdige produksjoner til grunnskole og videregående skole innen alle kunstuttrykk. Produksjonene skal favne scenekunst, musikk, film, litteratur, visuell kunst og kulturarv, samt kunstarter i samspill og andre sjangeroverskridende kunstuttrykk.
 

Alle programforslag skal meldes inn i den nye, nasjonale innmeldingsportalen for Den kulturelle skolesekken: https://www.denkulturelleskolesekken.no/portal

Portalen åpner 2/9 2019.

Frist for å sende inn aktuelle produksjoner er 1. oktober for å turnere påfølgende skoleår.

Support og feilmeldinger i Portalen meldes inn til Kulturtanken.

Åpningstider: Hverdager mellom 09:00 og 15:00

E-post: support@denkulturelleskolesekken.no

Tlf: +47 479 74 744

Facebook: Kommer

DKS Vestfold har ingen formell behandlingstid for inkomne forslag. Vi tar kontakt med utøverne innen 1. mars  dersom den innsendte produksjonen er aktuell for neste års program. Dette gjelder ikke for skolekonsertene i grunnskolen. Der legges programmet på høsten, etter Marked for Musikk. Ferdige produksjoner og produksjoner vi har anledning til å se på forhånd, vil bli prioritert.

Vi bruker aktivt Markedet for Scenekunst og Marked for Musikk til å kjøpe aktuelle produksjoner, og dersom dere ønsker å søke til ett av markedene finner dere søknadskjema på nettsidene.

PROGRAMMERING GRUNNSKOLE
Vestfold fylkeskommune er turnekoordinator i nært samarbeid med kommunene og skolene.

Vestfold fylkeskommune har en ordning der kommunene / skolene kan ønske seg produksjoner innen flere sjangre ut fra et programtilbud . Programtilbudet utformes i samarbeid med kommunene selv. Hver kommune / skole lager en ønskeliste i løpet av mars - april, og turneene planlegges fortløpende deretter. Alle turneer for kommende skoleår skal være ferdig lagt før skoleslutt i juni.

Scenekunst: 1.-10.trinn
Markedet for Scenekunst i Sandefjord  i april er vår primære visningsarena for forestillinger. Kommuner og skoler inviteres til å komme og se forestillinger, som de kan ønske seg til påfølgende skoleår. I tillegg lages det en katalog med oversikt over øvrige forestillinger som kan velges. Alle forestillinger i katalogen skal ha vært sett av en representant for DKS Vestfold.

Musikk: 1.-10.trinn. 
Programmet legges  i etterkant av marked for Musikk, mellom oktober og desember. Musikken har nå samme organisering som scenekunst. Kommuner og skoler deltar på Marked for Musikk, og velger konserter derfra. Ønsker du å turnere i Vestfold er det derfor en stor fordel å spille på Marked for Musikk.

Det er også mulig for utøvere å sende oss programforslag som ikke vises på markedet. Det skal da være ferdig, produserte konserter for målgruppa, med et representantivt videoopptak. Vestfold fylkeskommune produserer egne musikkproduksjoner, men i beskjeden målestokk. Ta kontakt med musikkprodusent angående forslag til nyproduksjon.

Litteratur: 6. eller 7.trinn
Et fagråd for litteratur, bestående av representanter fra blant annet Vestfold fylkesbibliotek, kommunene og Vestfold fylkeskommune har ansvaret for å innhente og kvalitetssikre aktuelle produksjoner for målgruppen. Vi har fokus på forfatterbesøk, men er også åpne for andre produksjoner.

Kulturarv: 6.trinn
Alle elever på 6.trinn i fylket får være viking for en dag i august - september  på Midgard historisk senter (nordfylket) eller på Kaupang (sørfylket).

Film: 10.trinn
DKS Vestfold samarbeider tett med kommunene om filmtilbudet til 10.trinn. Det er kommunen selv som velger filmer til sine skoler. Fylkeskommunen dekker deler av utgiftene til disse produksjonene.

Visuell kunst: valgfritt trinn
Alle elever får et besøk til enten Haugar Vestfold kunstmuseum eller Preus museum i løpet av grunnskolen. Kommunene velger selv hvilket trinn. Fylkeskommunen dekker bussutgiftene.

I tillegg tilbyr fylkeskommunen et utvalg produksjoner/workshops innenfor visuell kunst som kommunene kan ønske seg til sine skoler. Et fagråd for visuell kunst bestående av blant annet representanter for Vestfold fylkeskommune, kommunene og Vestfold kunstsenter, er ansvarlig for utvelgelse og kvalitetssikring av disse produksjonene. Det forutsettes at innmeldte produksjoner er utprøvd på målgruppen.

Lokalt tilbud:
Hver elev i grunnskolen får i tillegg et bredt tilbud fra DKS gjennom sin kommune. En oversikt over kommunekontaktene finner du under MENY Kommunekontakter.

Kontaktperson grunnskole: Belinda Leu evabelindal@vfk.no / tlf 948 64 966 eller Linda Gjersøe Helseth lindagjers@vfk.no / 913 45 733

PROGRAMMERING VIDEREGÅENDE SKOLE

Vestfold fylkeskommune er turnekoordinator i nært samarbeid med de videregående skolene.

Vestfold fylkeskommune har har en ordning hvor alle skolene er deltar i programarbeidet. Det helhetlige programtilbudet bestemmes av et programråd bestående av fagpersoner med kunstfaglig kompetanse i de ulike kunstuttrykkene, sammen med skolerepresentanter og fylkeselevrådsrepresentanter. Scenekunst velges i hovedsak fra Markedet for Scenekunst. Musikk velges i hovedsak ut fra Marked for Musikk.

Hver skole lager en ønskeliste i mars - april ut fra programrådets tilbud, og turneene planlegges fortløpende deretter. Alle turneer for kommende skoleår skal være ferdig lagt før skoleslutt i juni for å kunne legges inn i skolenes årsplaner. Hver elev i den videregående skole får minimum to kunst- og kulturopplever i løpet av ett skoleår. 
Kontaktperson videregående skole: Torill Sjømæling torillsj@vfk.no / tlf 909 19 432